หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สภากาชาดไทยสมัครกว่า1หมื่นคน

Author by 2/03/16No Comments »

       IMG_8514         เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๕๙  นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทย”  เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย     พร้อมด้วยนางดารารัตน์ แก้วสลับสี   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนกว่า ๙๐๐ คน จาก ๙ อำเภอ ให้การตอนรับ ซึ่งการอบรมในวันนี้ ตามที่สภากาชาดไทย มีนโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริจาคโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดสุโขทัยมีผู้สนใจลงทะเบียน สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๑๑,๕๐๙ คน โดยกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสาฯ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสภากาชาดไทยมาบรรยายพิเศษ เรื่อง จิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย และเรื่องจุดประกายกาชาด โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในรุ่นนี้ สามารถเป็นวิทยากร ครู ก ได้ซึ่งจะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทยให้ครบทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป.