หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

เรือนจำสุโขทัยจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคนายกสำหรับผู้ต้องขัง

Author by 30/03/16No Comments »

         สุโขทัย       นายบำรุง          จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดสุโขทัย กำลังดำเนินการในก้าวย่างที่ ๕ และด้วยการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเรือนจำเพียงอย่างเดียว คงไม่อาจให้สังคมยอมรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้โดยปราศจากความหวาดระแวง การติดอาวุธทางปัญญาในด้านการเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  (มัคคนายก)

ปัจจุบันนับว่าในแต่ละหมู่บ้านชุมชน มีน้อย จะทำให้ผู้ที่พ้นโทษได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน เรือนจำ จ.สุโขทัย จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มัคคนายก สำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยวิทยากรจาก สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๐ คน

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   ดำเนินการตามนโยบาย ๕ ก้าวย่างการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก้าวที่ ๑ ภายในเรือนจำไม่มียาเสพติดและไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีการใช้เรือนจำเป็นฐานในการค้ายาเสพติด ก้าวย่างที่ ๒ มีการจัดระเบียบภายในและภายนอกเรือนจำให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม ง่ายต่อการตรวจค้น ก้าวย่างที่ ๓ มีการฝึกวินัยผู้ต้องขัง ให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีวินัย ง่ายต่อการปกครอง ก้าวย่างที่ ๔ มีการอบรมสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางของหลวงพ่อวิริยัง สิรินธโร เพื่อให้ผู้ต้องขังมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติยั้งคิด ไม่อ่อนไหวต่ออบายมุข ก้าวย่างที่ ๕ สร้างการยอมรับต่อสังคมภายนอก.