หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดอง

Author by 16/03/16No Comments »

สุโขทัย         เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม  ๕๙ นายปิติ แก้สลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี๒๕๕๙ ที่อาคารชวนชม ชั้น ๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เป็นปีที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปรองดอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเยาวชนจากทุดอำเภอ จำนวน ๑๐๐คน โดยเนื้อหาของการอบรมฯ ได้แบ่งออกเป็นการเรียนรู้แบบ ๓ ร่วม ๓ สร้าง ได้แก่ ร่วมกันคุย สร้างสามัคคี, ร่วมกันคิด สร้างพลัง และร่วมกันทำ สร้างสังคมปรองดอง ซึ่งทั้งหมดใช้ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน ใน ๔ กลุ่มเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม โดยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร, การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และกิจกรรมศาลาสามัคคีปรองดอง ๕๙ รวมทั้งการเปิดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน ในหัวข้อ “เด็กและเยาวชนไทย..วัยใสหัวใจปรองดอง”อีกด้วย.