หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดโครงการคลองสวยน้ำใส เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

Author by 7/04/16No Comments »

อุตรดิตถ์     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณตลาดกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดผักตบชวาในคลองและแหล่งน้ำสาธารณะทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค และบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลชัยจุมพลมีคลองขนาดใหญ่หลายสายที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ได้แก่ คลองแม่พร่อง, คลองขัวก้อม และคลองร่องเสี้ยว ซึ่งมีผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ จำนวนมากขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน.