หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

ปศุสัตว์มอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม โครงการสร้างรายได้ในฤดูแล้ง

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/2559โดยมี นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งและกลุ่มเกษตรกรที่ลดการทำนาปรัง จำนวนกว่า 100 คน เข้ารับมอบ

สำหรับพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/2559

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกสำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ในระดับหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต ทั้งสิ้น 10,296,112 บาท โดยมีเมนูทางเลือกประเภทสัตว์ปีก จำนวน 6 รายการ ซึ่งเกษตรกร 1 คน จะเลือกได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือ ไก่พื้นเมือง 20 ตัว/ราย ไก่พื้นเมืองลูกผสม 20 ตัว/ราย ไก่พันธุ์ไข่ 10 ตัว/ราย เป็ดเทศ 20 ตัว/ราย เป็ดไข่ 10 ตัว/ราย ไก่ชีเพศผู้ 20 ตัว/รายนอกจากนั้น เกษตรกรจะได้รับอาหารสัตว์ระยะปรับตัว คนละ 30 กิโลกรัม วัสดุปรับปรุงโรงเรือนและวัสดุการเกษตร เช่น ตาข่ายไนล่อนสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ยาสัตว์ และชุดอุปกรณ์การทำวัคซีน และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8,107 ราย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย.