หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมทักษะวิชาชีพ-วิชาการสู่เออีซี.

Author by 15/01/16No Comments »

9914       เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1) นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมทักษะด้านภาษาในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การดำเนินโครงการฯจะแบ่งพื้นที่เป็น 5 ศูนย์ สำหรับศูนย์ที่ 2 โรงเรียนพิชัยดำเนินการ เมื่อวันที่ 4 – 9 มกราคม 2559 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิชัย และอำเภอตรอน ประกอบด้วยโรงเรียนพิชัย โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนดาราพิทยาคม โรงเรียนนาอินวิทยาคม โรงเรียนบ้านโคนพิทยา รวมจำนวนนักเรียน 482 คน

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำขึ้นโดยมีความตั้งใจที่ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ทัดเทียมกับนักเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เพิ่มโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และที่สำคัญทักษะด้านภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป.