หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

มร.อุตรดิตถ์ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล

Author by 17/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่อาคารคณะวิทยาการการจัดการ มหา-วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้มี ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล” โดยมี ผศ.มานี ชูเอียด รองอธิการบดี มรอ. ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวนกว่า 280 คนเข้าร่วมงาน

การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างเครือข่าย ทางวิชาการระดับสถาบันอุดมศึกษา  เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสร้างการยอมรับในสังคมต่อไป.