หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สัมมนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดโดยมี พ.ต.นคร โฆษชุณหนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ 9 อำเภอ ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 60 คน เข้าร่วมเปิดในการเปิดการสัมมนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดในวันนี้

ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีแนวคิดเริ่มจาก คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ว่าปัจจุบัน สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไปแล้วกว่า 1,374 แห่ง สมาชิก 19,885 ราย ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  ซึ่งมีจำนวนมาก และมีความหลากหลายในกิจกรรมซึ่งยากต่อการติดต่อประสานงาน และการส่งเสริมและสนับสนุน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น เพื่อที่จะสามารถติดต่อประสานงานในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีจำนวนมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เกิดการประสานงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ วิชาการ การดำเนินการทางธุรกิจและการตลาด ร่วมหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในอนาคต.