หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพระพุทธฯ-ร่วมกับวัดคุ้งตะเภา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180     สำนักงานพระพุทธศษสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดคุ้งตะเภาจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โดยมี พระสมุห์สมชาย   จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ให้การต้อนรับ โดยโครงการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ วัดคุ้งตะเภา ในฐานะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ซึ่งเป็นการอบรมเด็กและเยาวชน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ โดยมีเยาวชนจาก ๓ โรงเรียน ในเขตตำบลคุ้งตะเภา, ตำบลวังดิน และตำบลถ้ำฉลอง คือ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา, โรงเรียนบ้านวังดิน และโรงเรียนบ้านวังถ้ำ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า จำนวน ๒๖๐ คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕-๖ มกราคม ๒๕๕๙ (พักค้าง ๓ วัน ๒ คืน) ณ วัดคุ้งตะเภา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมนำชีวิต สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันตนตามหลักศีล ๕ ให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำและเกิดจิตสำนึกต่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และแนวทางการประพฤติตนตามแบบอย่างอันดีงามของสังคม และสร้างความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัวของตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูตกเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สอดคล้องตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ อันจะส่งผลให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เลือกวัดคุ้งตะเภา เป็นพื้นที่หลักในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมระดับจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมงาน เป็นการได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป.