หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

Author by 3/03/16No Comments »

           อุตรดิตถ์     จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นเครือข่ายควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพ ปี2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการจังหวัดอุตรดิตถ์ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพ ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและเตรียมพร้อมซ้อมแผนเครือข่ายการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก อีโบล่า และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเพชรพลอย โรงแรมกิ่งทองรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเครือข่าย อสม.จากทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการ ฯ ซึ่งในวันนี้(24ก.พ.59) ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) จังหวัดควบคุมโรคเข้มแข็ง ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, อปท.,ปกครองจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด,สพม.39, สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และ 2 ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ เป้าหมายดำเนินงานให้จังหวัดผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จอำเภอที่ประเมินDHSผ่านการประเมินและรับรองโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ในอันที่จะสามารถลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ดำเนินงานควบคุมโรค จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนางานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการลงนามข้อตกลงครั้งนี้เป็นการแสดงถึงเจตจำนงและความตั้งใจในการดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาอำเภอควบคุมเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอต่อไป.