หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สื่อมวลชนอุตรดิตถ์จับมือป.ป.ส.ภาค6 พัฒนาเครือข่ายป้องกัน-แก้ไขยาเสพติด

Author by 25/02/16No Comments »

    อุตรดิตถ์            เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มี  นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนางสาววรัญญา จันทร์อุดม ประธานชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกิตติชัย เหลืองกำจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6  นายรณยุทธ ศรีน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6   และนายพงศ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น อป.มช. และประชาชนในเขตอำเภอเมือง ลับแล ตรอน พิชัย และทองแสนขัน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ. 59

ชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ดำเนินโครงการนี้เพื่อ รณรงค์และ ร่วมมือกันของส่วนราชการ ประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม การบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด พร้อมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายกิตติชัย เหลืองกำจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ การลำเลียง การนำเข้า หรือการสกัดกั้น โดยพันโทไตรภพ เทพเทพา รองหัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 35  โทษ/พิษภัยของยาเสพติด การดูแลรักษาผู้ที่หลงผิดและต้องการเลิกยาเสพติด โดยคุณรัตนาพร ใจแน่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน หัวหน้างานยาเสพติด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  และช่องทางการติดต่องานเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเสน่ห์  มีพร้อม อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์.