หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

อบจ.อุตรดิตถ์มอบเงินอุดหนุน วัดบ้านดาราและวัดคลองโพธิ์

Author by 24/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้มี นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดารา

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อบรมคุณธรรม – จริยธรรม จัดการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน     การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป และมอบเงินอุดหนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาแผนกธรรม   และบาลี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร จากทุกภาคของประเทศมารับการศึกษาจนจบหลักสูตร โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านดารา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิน 706,000 บาท ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้มอบเงินอุดหนุนงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จำนวนทั้งสิน 991,500 บาท สำหรับการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุ สามเณร ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับบริการสาธารณะที่ดี.