หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดงานวันรณรงค์การใช้สารเคมีฯ

Author by 24/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่กลุ่มเกษตรกรทำนา ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระดับจังหวัด ปี 2559

โดยมี นายอำนาจ  ปาลาศ  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล   นายอำเภอตรอน นายสมบูรณ์ นาคบัว ผอ.ธกส.อุตรดิตถ์  นายธงชัย สุทธิพงษ์เกียรติ ผองกลุ่มงานส่งเสริมจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร นายไกรวุทธิ์ พงศ์พันธ์ เกษตรอำเภอตรอน พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ผกก.สภ.ตรอนพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการในการจัดงานในครั้งนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช เพื่อเป็นการกระจายความรู้ในการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม และเน้นการให้ความรู้เกษตรกรเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในวันนี้ ได้จัดให้มีฐานการเรียนรู้ ให้เกษตรกรผู้มาร่วมงาน 300 คน ในอำเภอตรอน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้1. สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร และบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2. สาธารณสุขอำเภอตรอน  โรงพยาบาลตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ให้บริการตรวจวัดระดับความเป็นพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร และบริการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง3. สมาคมอารักขาพืชไทย กรุงเทพฯ ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย4. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการวิชาการ ใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร6. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน และให้ความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต.