หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

คณะผู้พิพากษาสมทบร่วมปฏิญาณตน หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

Author by 2/03/16No Comments »

เชียงราย         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานให้โอวาทแก่ผู้พิพากษาสมทบภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

โดยให้ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมและรักษาความลับในราชการ โดยมีผู้พิพากษาสมทบที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พร้อมเข้าปฏิญาณตนแล้วในส่วนของจังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้พิพากษาสมทบว่า การเป็นผู้พิพากษาสมทบถือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ จึงต้องมีจริยธรรมและวินัยเช่นเดียวกันกับผู้พิพากษา คำว่าจริยธรรมเป็นเกณฑ์และแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่จะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังต้องมีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์เพื่อถือว่าเป็นผู้พิพากษาสมทบครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที โดยอาศัยความเคร่งครัด มีความซื้อสัตย์สุจริตสุจริต มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง รักษาความลับ รักษาวินัย และมีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษา มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติทั้งปวง และนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อคุ้มครองให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตลอดจนลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว และปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด.