หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ทบ.เชียงรายเดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา สร้างมาตรฐานเสริมศักยภาพเด็กเทศบาลฯ

Author by 24/02/16No Comments »

 เชียงราย               เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนคร เชียงราย และนายธัญญณัฐ ชาวเหนือ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย    เข้าปรึกษาหารือกับ     คณะ ผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ  ผอ.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ทินกร บัวพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   และ  ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นเช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิต   จุฬาลงกรณ์มหา-วิทยาลัย โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

นายวันชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายทุกคนที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการนำหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ มาพัฒนาทั้งบุคลากรครูผู้สอนและเด็กนักเรียนให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการเรียนและแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในการพัฒนาระบบการศึกษาของเทศบาลนคร เชียงรายต่อไป.