หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ปลูกป่าเสี้ยวดอกขาวบนอุทยานพญาพิภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน

Author by 19/08/15No Comments »

2.ปลูกป่า     พล..คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเสี้ยวดอกขาว ถวายแม่ของแผ่นดิน โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ .ยางฮอม .ขุนตาล .เชียงราย เมื่อวันที่ 14 ..58 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ..บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ เสธ.พล..7 นำเจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน  ร่วมในการปลูกป่าครั้งนี้จำนวน 883 คน

ก่อนการร่วมปลูกป่า พล.ต.คู่ชีพ ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เมื่อเสร็จเพลงมหาฤกษ์ก็ได้ร่วมกันปลูกป่าบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่โดยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการปลูกก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 30 ไร่และเหลือพื้นที่ที่ต้องปลูกใหม่อีกประมาณ 20 ไร่ โดยต้นไม้ที่ปลูกคือต้นเสี้ยวดอกขาวจำนวน 6,000 ตน ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เห็นว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่และให้ดอกที่ขาวสวยงามรวมทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดปีโดยเฉพาะจะมีดอกมากช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงาม

พล.ต.คู่ชีพ กล่าวว่า จ.เชียงราย มีศักยภาพด้วยความเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรมและมีชายแดนติดกับ 2 ประเทศ สำหรับพื้นที่ดอยพญาพิภักดิ์ถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งกรณีของประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้นำมาก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน แต่เป็นการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ดี ส่วนกรณีที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดีเราก็เอามาไว้เป็นบทเรียน โดยดอยพญาพิภักดิ์นั้นมีสิ่งที่ดีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2525 จึงถือเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นบุญของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางกองทัพภาคที่ 3 โดยแม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการนี้เพื่อร่วมร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารหาญและปวงชนชาวไทย

โครงการเพื่อความมั่นคง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์พื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของจะกันพัฒนาให้มี 5 โซนได้แก่โซนเอเป็นศาลาประทับรอยพระบาทและนวัตกรรมทหาร โซนบีเป็นหอจงรักภักดี โซนซีเป็นลานกิจกรรมและการผจญภัย โซนดีเป็นสนามเฮลิคอปเตอร์ จุดชมวิว ลานสำหรับกางเต๊นท์นักท่องเที่ยว และโซนอีเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ขายของที่ระลึก การแสดงของเยาวชนและชนเผ่า

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการจะมีหลากหลาย เช่น ปรับปรุงศาลารอยพระบาทและซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ปรับปรุงหลุมบุคคล นำอาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตมาจัดแสดง สร้างฝายกั้นน้ำ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างเยาวชนมัคคุเทศน์ ปลูกป่า ปรับปรุงเส้นทาง ฯลฯ โดยระยะเวลาดำเนินการกำหนดเอาไว้เป็น 3 ระยะคือระยะเร่งด่วน 1 ปีดำเนินการในปี 2558 ระยะกลาง 2 ปีดำเนินการในปี 2559-2560 และระยะยาว 3 ปี ดำเนินการในปี 2560-2563.