หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ผู้ประกอบการชา-กาแฟจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมหนุนการท่องเที่ยว-เกษตรกร

Author by 26/08/15No Comments »

2.กาแฟเชียงราย     นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน Chiang Rai – ASEAN Coffee & Tea Festival 2015โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชน นายกสมาคมกาแฟและชาแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการชาและกาแฟประเทศกลุ่มอาเซียน ผู้ประกอบการชา/กาแฟ พ่อค้า คหบดี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ..58 ที่ลานกาสะลอง ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวหอมมะลิ ชา กาแฟ เป็นต้น รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และ ASEAN จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน อันจะมีผลต่อการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายซึ่งจังหวัดเชียงราย    ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมกาแฟและชาไทย และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiang Rai – ASEAN Coffee & Tea Festival 2015 ในระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.58

ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้วยแนวพระราชดำริให้ชาวเขาบนดอยในภาคเหนือปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวเขาที่อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำต่างๆบน พื้นที่สูงในภาคเหนือไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลให้เกษตรกรพื้นที่สูงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟ ชา ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตามแนวทางความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากาแฟ ชา ของประเทศ และในกลุ่มอาเซียน ให้โอกาสเพิ่มช่องทางสร้างเครือข่ายทางการค้า การตลาด ที่จะเป็นการสร้างความโดดเด่น จุดขายให้กาแฟจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กาแฟ ชารองรับการแข่งขันในเวทีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยในงานได้จัดการแสดงสินค้ากาแฟ ชา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ครบวงจร โดยเน้นด้านการผลิตเชิงคุณภาพ เกษตรอินทรีย์การผลิตอย่างยั่งยืน จำนวน 35 บูทจาก 9 แหล่งปลูกกาแฟที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงราย และ 5 แหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงราย และยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟ ชา ที่ดีที่สุดของประเทศและในกลุ่มอาเซียนการแสดงนิทรรศการผลิตและการสาธิตนิทรรศการแสดงศักยภาพความเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ตลอดถึงการแปรรูปของกาแฟ ชา ของแต่ละถิ่น การเสวนาเชิงวิเคราะห์ชี้อนาคตกาแฟ /ชา ของไทยในอาเซียนการแข่งขันบาริสต้าชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 การประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558 แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ / ชาดีเด่นของจังหวัดเชียงราย พร้อมให้บริการชิมฟรีสุดยอดกาแฟ อาราบิก้า จาก 9 แหล่ง และ 5 สุดยอดชาของจังหวัดเชียงราย การแสดงดนตรีบนเวทีกลางสลับกับกิจกรรมต่างๆ และยังได้จัดเวทีเจรจาทางธุรกิจ   (Business   Matching)    ของ ผู้ประกอบการกาแฟ/ชา  ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเป็นเวทีจุดนัดพบแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของวงการกาแฟ/ชา  อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ การเชื่อมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการยกระดับการผลิตกาแฟ ชาของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาด และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย.