หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ช่วยผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดี

Author by 8/07/15No Comments »

2.บำบัดผู้เสพย์        ที่ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย  ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 .เมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ. เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558 มีผู้สมัครใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน โดยผู้เข้าร่วมการ อบรมครั้งนี้เน้นการฝึกอบรม และจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบสมัครใจมาตรฐานใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2558 รวม 15 วัน

นายประจญ เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นับได้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข จะเห็นได้ว่าสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2558 ห้วง 6 เดือนแรก ยังไม่ลดจำนวนคดีลงได้เลย นอกจากนี้จำนวนของกลางที่จับกุมได้ในแต่ละคดี มีจำนวนมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้านผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ยังถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดได้กลับตัวเป็นคนดี และกลับคืนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และสังคมในภาพรวมต่อไป

โดยการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงราย เน้นการฝึกจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบสมัครใจมาตรฐานใหม่ การเป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดระดับตำบล หมู่บ้าน และการฝึกอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ รวม 30 ชั่วโมง โดยหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ รวม 4 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย.