หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

รพ.เชียงราย ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนตามมติ ครม.

Author by 29/07/15No Comments »

3.ลงนามความปลอดภัย        โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้น ที่ห้องประชุม DSS ตึกอำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผอ.รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายธานินทร์ วงศ์รักไทย ผจก.บริษัทกลางภาคเหนือตอนบน ทันตแพทย์โคสิต อบสุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายสว่าง ม่อมดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พยาบาล สื่อมวลชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยทางจราจรให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง    และเหมาะสม

เมื่อวันที่ 14 ..58  นพ.สุทัศน์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ในขณะที่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้มีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการในหลายภาคส่วน เช่น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด บริษัทกลาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เป็นต้น ในส่วนของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้บริหารมีความเห็นร่วมกันในการดำเนินการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจารจรในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาล และผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบความปลอดภัยด้านจราจรจึงได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุทางถนน กำหนดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติ  ตามมาตรการองค์กร ติดตามผลการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป.