หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ราชภัฏเชียงรายบรรพชา-อุปสมบท เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Author by 6/04/16No Comments »

          thainews180      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอ ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.อภัย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีบรรพชา และอุปสมบททายาทพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ดยมี นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีมอบผ้าไตรจีวรพระราชทานให้แก่ผู้เข้าร่วมบรรพชา และอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ใน 7 วัดเครือข่ายของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,926 คน

นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการศึกษาธรรมะ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อไป.