หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

องคมนตรี เปิดสำนักตักศิลาและมอบปัญญาบัตร

Author by 27/05/15No Comments »

4.ปัญญาบัตรพุทธ.       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ธรรมสภา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน .ห้วยสัก .เมืองเชียงราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี   พร้อมด้วย   พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี (.วชิร เมธี) ให้เกียรติร่วมกันเปิดสำนักตักศิลา และมอบปัญญาบัตรพุทธเศรษฐศาสตร์   ให้แก่บัณฑิตมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 2/2557 จำนวน 82 คน และมอบเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการสำนักตักศิลาและโครงการรถหนังสือ สิรินธร บรรณรถ รูปทรงไม้ไทยล้านนาสำนักตักศิลา เป็นที่ตั้งของธนาคาร เมล็ดพันธุ์ และพิธีเชิญตุงซาววา (ธงแบบล้านนายาว 20 วา) เป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีผู้บริหารจากธนาคาร ออมสิน ข้าราชการ ประชาชน ศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมพิธีจำนวนมาก

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วัชรเมธี เมื่อวันที่ 29 ม.ค.55 เนื่องในโอกาสครบรอบ 750 ปี เมืองเชียงราย และครบรอบ 2,600 ปี พุทธกาล ให้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมะควบคู่กับการดำรงชีวิตเรียบง่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาปี 2556 ได้ตั้งโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางการเกษตรและหลักธรรมในการครองชีพให้แก่ชาวนาและเกษตรกร มีนักศึกษาเป็นชาวไร่ชาวนาและทายาทของเกษตรกร ปี 2557 ผลิตบัณฑิตชาวนากว่า 100 คน เป็นปีแรก แนวการสอนเน้นให้เกษตรกร ทำการเกษตรบริสุทธิ์ ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ก่อหนี้สิน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป.