หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เปิดเกษตรสีเขียว-ปลอดภัยสารพิษ

Author by 7/01/15No Comments »

2.วาระจังหวัดเมื่อวันที่ 29 ..57 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีประกาศวาระ .เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว เมืองอาหารปลอดภัยตามโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยก่อนการประกาศวาระดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามข้อตกลงหรือเอ็มโอยูกับผู้ประกอบการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจำนวน 15 ร้าน ผู้แทนเกษตร ผู้แทนท้องถิ่นและตลาดที่จำหน่าย รวมไปถึงแหล่งผลิต เช่น มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) .ห้วยสัก .เมือง ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ .วชิรเมธี ฯลฯ เพื่อร่วมกันผลิต ใช้ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งมีการนำผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ที่ติดตราเกษตรปลอดภัยวางจำหน่ายซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าไปหาซื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพืชผัก ข้าวกล้อง ฯลฯ ที่พอจะให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยมากกว่าตลอดทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่าพื้นที่ จังหวัดเชียงราย มีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และกว้างขวางแต่หากไม่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์จากข้อดีดังกล่าวก็ถือว่าไร้ค่า ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันดำเนินการทำเอ็มโอยูกับหน่วยงานต่างๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผล และยังได้มีการจัดสรรงบประมาณไปสร้างตลาดเกษตรปลอดภัยที่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง สำหรับเป็นสถานที่รองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพราะเมื่อมีผลผลิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วก็จำเป็นต้องมีผู้ซื้อและผู้ผลิตรวมทั้งผู้ขายก็ต้องมีกำลังใจในการผลิต ขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ถึงผลผลิตที่มีคุณภาพดังกล่าวด้วยว่าเกษตรกรสามารถทำได้จริงและผู้ซื้อนำไปพิสูจน์ด้วยการบริโภคเพื่อสุขภาพได้

ด้านนายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.กล่าวว่าปัญหาของการจัดทำวาระจังหวัดที่ผ่านมาคือมีการประกาศกันซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่แล้วก็เงียบหายไป ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดความต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วย 5 แนวทางคือต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหัวโต๊ะฟันธง ต้องมียุทธศาสตร์รองรับ ต้องทำเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหน่วยงานที่คอยติดตามกำกับดูแล และต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือภาคประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางดังกล่าวได้ ดังนั้นในครั้งนี้จึงถือว่า จ.เชียงราย สามารถทำได้ดีอย่างมากที่สามารถสร้างความต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น.