หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เลขาธิการวุฒิสภาสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

Author by 4/02/16No Comments »

เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย1               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ในหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ โฆษกคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน คนที่หนึ่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายมิชาเอล วินเซอร์ ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา จากจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนทุกภาคส่วนและทุกอาชีพที่ควรจะต้องมีความรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งการเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้นำนักประชาธิปไตยแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีการจัดโครงการฯ นี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความคิดและสะท้อนปัญหาต่างๆ อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการฯ ครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับผู้นำทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและนำไปสู่การร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความหวังที่จะให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการฯ จากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย

ที่ อ.แม่จัน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะจากส่วนกลาง และเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จากจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ลงพื้นที่อำเภอแม่จัน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชนเผ่าชาวไทยภูเขา ได้มีข้อสักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ของพื้นที่อ.แม่จัน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อีกด้วย.