หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เอกชนเชียงรายผุดฟาร์มจระเข้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Author by 7/01/15No Comments »

          6.เปิดแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 2 ..2558  นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมง .เชียงราย เป็นประธานในการเปิดสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด ตั้งอยู่ .3 .ม่วงคำ .พาน .เชียงราย โดยภายในสวนสัตว์จระเข้ดังกล่าวถือเป็นแห่งแรกของ .เชียงราย มีการจัดแสดงจระเข้อย่างเป็นทางการ จึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น

นายสุรพงษ์ กล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวได้มีการนำพันธุ์จระเข้ประมาณ 10 ตัว มาทำการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองและใช้เวลากว่า 12 ปี จึงเกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน และได้มีการจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะจากกรมประมง ภายในมีการจัดแสดงหรือโชว์ความสามารถของจระเข้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและยังปลูกจิตสำนึกและจินตนาการให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เข้าชมอีกด้วย

นายธวัชชัย    แสนศิริ    กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่าสวนสัตว์สาธารณะแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เป็นสวนสัตว์เลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของจระเข้น้ำจืด  และยังเป็นการอนุรักษ์และสงวนพันธุ์จระเข้น้ำจืดไทยด้วย การเก็บค่าผ่านประตูสำหรับคนไทยผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท ส่วนต่างชาติผู้ใหญ่ 200 บาทและเด็ก 100 บาท ภายในมีการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแต่ถ้าหากต้องการจะเข้าไปชมการโชว์จระเข้ก็จะมีค่าเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ต่างชาติผู้ใหญ่ 100 บาทและเด็ก 50 บาท.