หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

6 ประเทศร่วมสัมมนาที่เชียงราย เจรจาจับคู่การค้าในเชิงธุรกิจ

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180   จังหวัดเชียงรายร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์และจัดเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงจาก 6 ประเทศ GMS

ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  เมื่อวันที่ 23 มี.ค.นี้  เวลา 09.00 น.  นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา Northern Logistics Forum 2016 และการสัมมนาเชิงธุรกิจในการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจคือ Business Forum And Business โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศได้แก่ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,  อธิบดีกรมการส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา, รองอธิบดีกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน, รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง รองเจ้าแขวงหลวงน้ำทา และหัวหน้าคณะจากแขวงอุดมไชย พงสาลี    ไชยะบุลี และแขวงบ่อแก้ว   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะผู้แทนจังหวัดมัณฑะเลย์ ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการจาก 10 จังหวัดภาคเหนือรวม 500 คนเข้าร่วมสัมมนา

โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559  เพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS ใน 6 ประเทศรวมถึงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ- ใต้ ยังเพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสร้างเครือข่าย มีความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนในกลุ่มและเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน หรือ ACอีกด้วย นอกจากจะจัดกิจกรรมโลดโชว์ การแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านจำนวน 20 รายและจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้แทนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง GMSจาก 6 ประเทศจำนวน 150 รายและคณะไปศึกษาดูงานห่วงโซ่อุปทานเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อการส่งออก.