หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ตรวจเยี่ยมรพ.สมเด็จพระยุพราช ต้นแบบการรักษาแพทย์แผนไทย

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ต้นแบบการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 มีนาคม 2559  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานจัดระบบบริการสุขภาพ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ พร้อมมอบถุงขวัญพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  รายงานต่อคณะกรรมการว่า  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย     เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2528 ปัจจุบันให้บริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน จนได้รับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในระดับดีเยี่ยม เปิดดำเนินการด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบริการเฉลี่ยปีละ 15,000 ครั้ง การตรวจรักษาผู้ป่วยจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และส่งต่อให้แพทย์แผนไทยเพื่อปรุงยาสมุนไพรรักษาให้ผู้ป่วย ช่วยลดการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเอง ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศ

ขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้มีการปรุงยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามข้อ หรือกล้ามเนื้อ ลดยาแก้ปวดในกลุ่ม NSIAD เนื่องจากจะมีผลข้างเคียงของยา ระคายต่อกระเพาะ ไต และอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และมีปัญหากับไต โดยการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร เป็นสูตรร้อนลดอาการปวด สูตรยาเย็นพอกลดอาการปวด ยาต้มแก้ปวดเมื่อย และลูกประคบสมุนไพร ใช้น้ำมันไพลทาบริเวณที่ปวด โดยยาสมุนไพรดังกล่าวมีสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอก แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ แก้ลม แก้เหน็บชา ปวดตามข้อ แก้ตะคริว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และยังมีการทำน้ำสุมนไพรคลายร้อนให้บริการแก่ผู้ป่วยอีกด้วย.