หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ ทำแผนป้องกัน-แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีภัยแล้ง ปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่กรณีภัยแล้ง 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีภัยแล้ง ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในแต่ละระดับ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 ซึ่งมีการกำหนดภารกิจและแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในทุกระดับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กำชับให้ทุกหน่วย โดยเฉพาะอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของอำเภอ และขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดตามแนวทางของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดแพร่ เร่งสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิด จัดหาภาชนะเก็บกักสำรองน้ำไว้ใช้ สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงนี้ด้วย.