หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

วันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐานอาเซียน สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคซื้อสินค้าคุณภาพ

Author by 11/02/16No Comments »

แพร่                จังหวัดแพร่ เตรียมจัดงาน วันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 59 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยของจังหวัดแพร่ และให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานวันพืชผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean Gap ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยของจังหวัดแพร่ และให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงเผยแพร่ความรู้กระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่ระบบมาตรฐาน Asean Gap โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้เชิญกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักจากโครงการต่างๆที่ไปส่งเสริมในพื้นที่ทุกอำเภอและเครือข่ายนำพืชผักมาจำหน่ายมากกว่า 30 กลุ่ม มีทั้งผักทั่วไปและผักพื้นบ้าน

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักจากโครงการต่างๆ ที่ไปส่งเสริมในพื้นที่ทุกอำเภอและเครือข่าย นำพืชผักมาจำหน่ายมากกว่า 30 กลุ่ม มีทั้งผักทั่วไปและผักพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัย และสาธิตการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมี สาธิตการวิเคราะห์สารพิษในพืชผัก ตลอดจนจัดเวทีเสวนาหาแนวทางการผลิตพืชผักปลอดภัยและส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจในจังหวัดแพร่ ที่ต้องการผักที่ปลอดภัยไปบริโภคไปเที่ยวงานวันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 2559 ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่.