หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

สอนเยาวชนว่ายน้ำช่วงปิดเทอม

Author by 7/04/16No Comments »

แพร่     ในช่วงปิดภาคเรียนของแต่ละปีมักจะมีเด็กไปเล่นน้ำและจมน้ำเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเลย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะว่ายน้ำเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อนจังหวัดแพร่  ประจำปีการศึกษา 2558  จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการมาแล้ว เป็นปีที่ 3 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.ปีละ 1 แสนบาท โดย สพม 37 มอบหมายให้ นายวันชัย คำแห้ว ผอ.ส่งเสริมจัดการศีกษาและคณะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชน  ในโรงเรียนและชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็น เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ เยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีการมาตรฐานสากล  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด การฝึกอบรมครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนและเยาวชนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในจังหวัดแพร่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 210 คน ซึ่งแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 รุ่นๆละ 70 คน ใช้เวลาการฝึกหัดเรียนรู้ว่ายน้ำรุ่นละ 8 วันๆละ 2 ชั่วโมง หยุดเรียนทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การอบรมรุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 23-31 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-10 เมษายน 2559  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 แสนบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อนุเคราะห์ให้ใช้สระว่ายน้ำ และสนับสนุนวิทยากร

เด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นคณะวิทยากรก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ คือกลุ่มที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และกลุ่มที่ว่ายน้ำเป็นบ้าง กลุ่มที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว  เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น วิทยากรจะฝึกหัดและดูแลการฝึกเป็นพิเศษมีการฝึกอย่างเข้มข้นจะสอนการดีดเท้าในน้ำ การหายใจในน้ำ การลอยตัวในน้ำอย่างน้อยต้องได้ 10 นาที เมื่อเด็กประสบเหตุทางน้ำ ในเวลาที่ 10 นาที ต้องลอยตัวอยู่ได้จนมีคนมาให้การช่วยเหลือได้

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแล้วจะต้องมีการปฏิบัติทดสอบ เช่นรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เด็กคนใดที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ ก็จะต้องไปสอนเสริมและทดสอบการปฏิบัติในรุ่นที่ 3 นอกจากนั้น สพม. 37 ยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการนี้เช่นเดียวกัน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียนฟรี แต่เด็กต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นชุดว่ายน้ำ สบู่ ผ้าเช็ดตัว แว่นตา หมวก ก่อนลงสระต้องทำความสะอาดร่างกาย เมื่อขึ้นจากสระ ก็ทำความสะอาดร่างกาย

โครงการส่งเสริมทักษะว่ายน้ำเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อนจังหวัดแพร่ในครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาเด็กจมน้ำในจังหวัดแพร่ลงได้เด็กและเยาวชนจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต.