หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ห้ามเข้าอุทยานฯเพื่อควบคุมไฟป่า

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180  อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ประกาศห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนายบทมากร ศรีสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยว่า เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผล กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ   ตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาภาวะโรคร้อนซึ่งมีผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน จากการตรวจจุดความร้อน (Hotspots) ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2558 เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในท้องที่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าว เกิดจากการหาของป่า การเผ่าป่าล่าสัตว์ เผ่าวัชพืชในพื้นที่การเกษตรแล้วลุกลามเข้าป่า

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยจังหวัดแพร่   จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 18 และตามทะเบียนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) ห้ามผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559 ในท้องที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ประสานกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม  ใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป.