หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังฝนตกหนักดินถล่ม

Author by 22/05/15No Comments »

      เครือข่ายเฝ้าระวัง    เมื่อวันที่ 19 ..58 ที่ห้องประชุมโรงแรมเบลล์ วิลล่า .ปาย .แม่ฮ่องสอน นายสมหมาย เตชวาล ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน 5 ตำบล 45 หมู่บ้านของอำเภอปายเข้าร่วม 256 คน  

หลังพิธีเปิด นายสมหมาย ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี ได้อภิปรายเรื่องการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ระบุว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  เนื่องจากพื้นที่ประกอบด้วยหินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินทราย และหินโคลน  ซึ่งมักเกิดดินถล่มอยู่บนภูเขาสูง

ทางกรมทรัพยากรธรณีมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ  จึงมุ่งที่จะทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีควมพร้อมรับมือเหตุการณ์หากเกิดดินถล่ม ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติทงธรณีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่รุนแรง  และเกิดขึ้นฉับพลัน   โดยจากการสำรวจศึกษาพื้นที่พบว่าระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกหนักต่อเอง ซึ่งอาจเกิดภัยพิบัติถล่มได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้รู้จักปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุธรณีพิบัติฉุกเฉิน วมถึงการสร้างความร่วมมือทั้งตรวจระวังแจ้งเตือนภัย   และป้องกันภัยล่วงหน้าด้วยชุมชนเอง

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาว อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเข้ามาเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับทราบข้อมูล ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ด้านการเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่มทั้งระบบ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนดินถล่ม ในชุมชน ตั้งอยู่พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ จะเป็นหนทางที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากในอดีตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเคยเกิดดินถล่มหลายครั้งแต่ความสูญเสียไม่มากนักเนื่องจากประชากรมีน้อย  แต่ปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่าเดิม ความหนาแน่นของประชากรทำให้เกิดการใช้พื้นที่มากขึ้น  โดยเฉพาะการตัดถนนบนไหล่เขา รวมถึงการปลูกสร้างพื้นที่บน ไหล่เขา และที่ราบริมลำน้ำ ทำให้กรมทรัพยากรธรณีตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงมีการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเชิญผู้นำ ชุมชน และราษฎรที่อยู่พื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่ม  รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองอย่างเป็นระบบ.