หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นพค.36สร้างเครือข่าย อาสาป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน

Author by 11/03/16No Comments »

แม่ฮ่องสอน        เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 อ.สบเมย   จ.แม่ฮ่องสอน กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย พันเอก กิติชาติ  นิลขำ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สร้างเครือข่ายอาสา ประชาชน นำประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน  อ.สบเมย จำนวน 100 คน   เข้ารับการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่  จัดวิทยากรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาผ่า และหน่วยไฟป่าแม่สะเรียง    มาให้ความรู้ผล กระทบปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์และ ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อร่วมกันป้องกันไม่จุดไฟเผ่าป่า และเผาไร่ในช่วงหน้าแล้ง  แจกหน้ากากอนามัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  จำนวน 5,000 ผืน  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้นได้สาธิตป้องกันและควบคุมไฟป่า จำลองสถานการณ์เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่ป่า เครือข่ายอาสาแต่ละหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ในพื้นที่จะต้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุและรายงานไปยังศูนย์ป้องกันไฟป่า ไปที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  36  หรือที่ว่าการอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล, หน่วยดับไฟป่าสำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16  จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์การดับไฟป่าและรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิงเข้าพื้นที่เป้าหมาย สกัดกั้นดับไฟป่าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

พันเอก กิติชาติ  นิลขำ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค  3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  จากการบูรณาการชิงเผาทำลายเชื้อเพลิงของหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ตั้งแต่วันที่ 1 -29 ก.พ.59  พื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน จำนวน 152 จุด เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ต.เสาหิน , ต.แม่คง  อ.แม่สะเรียง จำนวน 367 จุด เนื้อที่ประมาณ 24,054 ไร่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเดียวกัน พบว่าปี 58  มีจุดฮอทสปอต 203 ครั้ง ส่วน ปี 59  มีเพียง 138 ครั้ง สามารถลดจุดฮอทสปอตลงได้ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 59 เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังไฟป่ามากขึ้น เนื่องจากเศษวัสดุมีความแห้ง และเป็นช่วงที่ประชาชนจัดเตรียมพื้นที่ทำกิน  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จึงได้รวมกับอำเภอสบเมย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  บูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นำประชาชนมาเข้ารับการอบรม สร้างเครือข่ายให้ความรู้เฝ้าระวังไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่า เผาไร่ ในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง และหากพบเห็นไฟป่า ประชาชนที่ผ่านการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยประชาชนในชุมชนเอง.