หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มอบสิ่งของพระราชทานร.ร.สังวาลย์วิทยา

Author by 30/01/16No Comments »

แม่ฮ่องสอน                เมื่อวันที่  18 ม.ค.59 ที่หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 169 คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาที่ 1 ประถมศึกษาที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1 และ มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ในการมอบผ้าห่มพระราชทานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง

โดยมี นายศุภศิษฎ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 และ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้รับการคัดเลือกจาก สพป.มส.2 เป็นโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตสร้างงาน สร้างรายได้ อาทิเช่น การทำสลัด แกงข้าวเบอะ ผัดไทย กาแฟสดรสนมแพะ น้ำพริกถั่วเขียว ขนมดอกจอก นมถั่วแดง ผักกางมุ้ง น้ำดื่มดอยสิงห์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2511 และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2512 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงเสด็จเปิดป้ายอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “สังวาลย์วิทยา” เริ่มทำการสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 484 คน มีนักเรียนพักนอนจำนวน 228 คน จากนั้นในช่วงบ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มพระราชทาน 290 ผืน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สร้างเป็นโรงเรียนสงเคราะห์สำหรับ ชาวไทยภูเขาและเด็กที่ไร้โอกาสทางการศึกษาโดยอยู่ประจำทั้งหมดแบบสหศึกษา มุ่งเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้.