หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวท่องเที่ยว

วิทยาลัยชุมชน มส.เชิญสื่อร่วมเทคโนทัวร์ริซึ่ม

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180       นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สื่อมวลชน จำนวน 25คน,กลุ่มที่2 ตัวแทนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบTechno Tourismจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 23-26 ม.ค.2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.แม่ฮ่องสอน ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเทคโนโลยี เรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิประเทศ ธรรมชาติ สังคมของ จ.แม่ฮ่องสอน, เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานเกี่ยวข้อง กับชุมชนในประเด็นด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบ Techno Tourism จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนำบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน หรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านต่างๆคือ เทคโนโลยีการผลิต,เทคโนโลยีด้านการเกษตร,เทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก, เทคโนโลยีด้านการแปรรูป,เทคโนโลยีสาร สนเทศ หรือเทคโนโลยีด้านการพัฒนา และจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โดยการานำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ   เข้าให้ข้อแนะนำผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อต่อยอดและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และตรงตามความต้องการของชุมชน