หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติแห่งแรกของภาคเหนือ

Author by 27/02/15No Comments »

IMG_0821        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและเปิดอาคารเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

บ้านน้ำสะเป่ เป็นหย่อมบ้านของบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยนายนะตะ เป็นผู้นำคนแรกที่อพยพมาตั้งอยู่ 15 ครัวเรือน ขยายครอบครัวเรื่อยมาจนถึงขณะนี้ มีประชากร 231 หลังคาเรือน ชาย 408 คน หญิง 403 คน รวมทั้งสิ้น 811 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอและไทยใหญ่ ส่วนใหญ่จะไม่มีสัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ 72.51 จากทั้งหมด 811 คน มีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ คือ การนับถือผีบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ ประเพณีการผูกข้อมือ ลักษณะของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดเอียงบนไหล่เขา ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีระบบน้ำประปา แหล่งน้ำอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน สภาพดินลูกรังฝุ่นไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ปลูกพืชไม่เจริญเติบโต หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างไกลจากส่วนราชการ ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลปางมะผ้า 12 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกึ๊ดสามสิบ 15 กิโลเมตร ไม่มีศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียนต้องเดินเท้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

จากสภาพปัญหาของหมู่บ้านน้ำบ่อ สะเป่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีหนังสือสั่งการให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ศกร.ตชด.) บ้านน้ำบ่อสะเป่ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงน้ำบ่อสะเป่ ใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน 3.2 ไร่ ต่อมาได้มีราษฎรบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ราย คือ นายเบหย่า เลาหมี่ บริจาคที่ดิน 2.2 ไร่ นายอะส่า หย่าจ่า บริจาคที่ดิน 8 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ ในระยะแรกนั้น ทำการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก 50 คน ชาย 23 คน หญิง 27 คนมีตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครูผู้สอน 3 คน คือ ร.ต.ท.ยอดชัย สร้อยเพชร เป็นครูใหญ่ ครูผู้สอนได้แก่ ส.ต.ต.ธนภูมิ คุณยศยิ่ง ส.ต.ต.วรายุทธ อุดยะเขื่อน และนางกฤษณา สุรามิตร

ต่อมา บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ประสบผลสำเร็จจากโครงการโรงเรียนสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 จนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 5 มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก ในปี 2557 นับเป็นปีที่ 5 ของโครงการโรงเรียนสีเขียว บริษัท ฯ จึงได้บริจาคเงินจำนวน 9 ล้านบาท สร้างสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 สร้างโรงเรียนและสาธารณูปโภคที่บ้านน้ำบ่อสะเป่ ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ ได้แก่ อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง 4 ห้องพัก อาคารโรงอาหาร ห้องน้ำชาย – หญิง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมา คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีมติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำบ่อสะเป่ เป็น “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ” โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาด้านการศึกษา นำพาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นอกจากอาคารเรียนแล้ว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพลังงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โรงพยาบาลปางมะผ้า โครงการรุ่งอรุณแสงทอง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ ทำการฝึกหัดให้กับราษฎรทำบล๊อคประสานซีเมนต์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ฝึกสร้างถังน้ำดินซีเมนต์ ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลประมาณ 3 กิโลเมตร ให้ความรู้การจัดการขยะและน้ำเสียในโรงเรียน ฝึกวิชาชีพการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดในเรือนโรง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ การเลี้ยงสุกรพื้นเมือง จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ นับเป็นสถานศึกษาต้นแบบแห่งแรกของภาคเหนือ อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ในปี 2558 มีแผนงานที่จะก่อสร้างสถานศึกษารูปแบบนี้อีก 2 แห่ง คือที่ ศกร. ตชด.บ้านหลุกข้าวหลาม ตำบลปางมะผ้า และ ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

นายธงชัย พุ่มพวง