หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัมมนาบริหารจัดการธุรกิจชายแดน

Author by 18/03/16No Comments »

         แม่ฮ่องสอน       เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 นายวิรุณ พรรณเทวี รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดการสัมนาหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจการค้าชายแดน ภายใต้โครงการศูนย์กลางเรียนรู้และพัฒนาล้านนา (Lanna Creative  Learning  Hub) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้า นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา  120  คน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาเป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง    โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การเปิดประตูสู่ตะวันตกไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ตะวันตก 2. การพัฒนาโครงการพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และ  3. การส่งเสริม พัฒนาการค้าชายแดน และยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเปิดประตูสู่ตะวันตก

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ-ศาสตร์ที่วางไว้ และบรรลุตามเป้าหมาย ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดการสัมนาเชิงวิชาการในหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจชายแดนขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในประเทศสมาชิกอาเซียน   และมีทักษะด้านการบริหารจัดการในธุรกิจการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น  โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีความสามารถด้านอาเซียน และประสบความสำเร็จในธุรกิจระหว่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยก้าวไกลสู่อาเซียน    และการชี้แนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการค้า การลงทุน รวมถึงช่องทางเปิดตลาดในประเทศสมาชิกอาเซี่ยน

โดย นายวิรุฬ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดช่วงหนึ่งว่า  ชาวแม่ฮ่องสอนมีความสัมพันธ์ค้าชายกับประเทศเมียนมาร์มายาวนาน เพราะในอดีตการเดินทางไปซื้อหาสินค้าในฝั่งประเทศพม่าโดยทางเรือ จะง่ายกว่าการเดินทางบกไปยังจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้นทั้งสองฝั่งจึงมีอะไรที่คล้ายและใกล้เคียงกันทั้งด้านอาหารการกิน และวัฒนธรรมประเพณีบางอย่าง  ที่สำคัญชาวเมียนมาร์นิยมสินค้าไทยมากกว่าที่อื่น ที่ผ่านมาประเทศเมียนมาร์พร้อมที่จะเปิดด่านการค้าถาวรในช่องทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางจังหวัดพยายามยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม ให้เป็นด่านถาวรเสรีทางการค้าขึ้นเป็นจุดแรก  ซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่เขตป่าทำถนน ด้านงบประมาณมีการาจัดสรรมาให้แล้ว แต่การดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมป่าไม้

ในการเปิดด่านเราไม่ได้มุ่งที่จะค้าขายเพียงอย่างเดียว เพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเสน่ห์ในหลายเรื่อง    ทั้งธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร เมืองสงบน่าอยู่  และได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองในฝันที่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนจะต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งด้วย.