หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มช.ประชุมสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ฯ

Author by 22/12/14No Comments »

ประชุม     เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการประชุมเพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยมี นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม เปิดเผยว่า “ด้วย กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการ “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท.”ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท. เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นสังคมฐานความรู้ โดยสมาชิก อสวท. จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านทางสถาบันการศึกษาเครือข่าย อสวท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จำนวน 7,638 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัดทั่วประเทศ    โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีสมาชิกอสวท.

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีองค์ความรู้และมีศักยภาพที่จะเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง จึงได้เขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินการสรรหาสมาชิก อสวท. เพื่อเป็นตัวแทนระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา/ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของชุมชนมาสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ”.