หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เสริมสร้างความเข้าใจ-เพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันรักษาป่าให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180               เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2559 นายศุภศิษฏ์  หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจ  และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2559 มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ผู้อบรม อาทิเช่น ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง อัยการจังหวัดแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สะเรียง เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หรือ กระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ด้าน  นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  สาขาแม่สะเรียง กล่าวว่า ถึงแม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย แต่ความต้องการใช้พื้นที่ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และการใช้ไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างสิ้นเปลือง ขาดการควบคุมดูแล จึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน และถึงจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจะร่วมมือกันป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ตาม แต่ก็พบว่า ยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าไม้ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง อันเนื่องมาจากระเบียบ กฎหมาย นโยบาย หรือแนวทางการป้องกันรักษาป่าไม้ที่ไม่ตรงกัน สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการป้องกันรักษาป่าไม้ที่ตรงกัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป.