หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนตั้งมูลนิธิพิพัฒน์ หนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180   นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า “จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักเรียนที่เรียนดีจำนวนมาก ที่ต้องขาดโอกาสในการศึกษาต่ออุดมศึกษา เนื่องจากมีปัญหาสถานะทางครอบครัวที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ในการแก้ปัญหาตนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิพิพัฒน์ขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนันทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกชาติพันธ์ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่ขึ้น  โดยตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ประเดิมสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิก่อนจำนวน 3 แสนบาท  พร้อมทำหน้าที่เป็นประธานบริหารมูลนิธิก่อนในช่วง 10 ปีแรก และมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด

ทั้งนี้มีกำหนดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้นำกองทุนในวันที่ 23 มีนาคม 2559  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยในการทอดผ้าป่านั้นให้ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนทำบุญตามศรัทธา เพราะต้องการพลังขับเคลื่อนมากกว่าจำนวนเงิน  จึงอยากให้ท้องถิ่นทุกแห่งตั้งกองผ้าป่าขึ้นมาเพื่อร่วมเป็นพลังสร้างการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งหลายให้ได้จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชาชนที่เป็นชนเผ่าอยู่มากถึง 1.2 แสนคน ซึ่งถ้าหากไม่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก”

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า  ในภาคเรียนที่ผ่านทางจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งจังหวัดจำนวน  3 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับติวข้อสอบ จนสามารถทำให้นักเรียนสอบได้โควตาในมหาวิทยาลัยกว่า 700 คน แยกเป็น ม.เชียงใหม่ 40 คน ม.แม่โจ้ 50 คน ม.พะเยา  17 คน  ม. ลาดกระบัง 4 คน  ม.นเรศวร  7 คน ที่เหลือส่วนใหญ่สอบได้โควต้าของ ม.ราชภัฏทั้งในจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย  ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการนำนักเรียนที่สอบได้ทั้งหมดไปมอบตัวเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนกันทุกคน  เนื่องจากนักเรียนจากแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ เพราะเยาวชนบ้านเราอยู่กับผืนป่าและธรรมชาติ ไม่มีแหล่งอบายมุขหรือแหล่งบันเทิงที่จะทำให้เด็กต้องเสียคน  ทั้งนี้นักเรียนที่สอบโควตามหาวิทยาลัยได้ทั่งหมดตามโครงการ ทางจังหวัดได้ทำประวัติไว้ทั้งหมดและจะติดตามดูจนจบมหาวิทยาลัย จากนั้นหลังเรียนจบจะมีการติวข้อสอบ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าทำงานราชการต่อไป .