หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนออกมาตรการ ควบคุมไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

Author by 16/01/16No Comments »

             ไฟป่า   นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์   ผวจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี  ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและพื้นป่าสงวนแห่งชาติ  ความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก สาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์  และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกิน ของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า  เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ทำให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า 

ดังนั้นทางจังหวัดจึงมีการเตรียมพร้อมในการรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กำลังจะมาถึง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด  เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์    เน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ออกมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง  ซึ่งได้กำหนดเวลาห้าเผา  60 วันอันตรายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559  นอกจากนี้ยังจะมีการชิงเผาก่อน ควบคู่กับการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการลดปริมาณสะสมของเชื้อเพลิง หากเกิดไฟป่าจะทำให้เกิดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟป่าลดน้อยลงด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า “  จากมาตรการที่กำหนดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแม่ฮ่องสอนในปีนี้  จะทำให้สถานการณ์ของปัญหาลดลงโดยดำเนินการผ่าน 7 กิจกรรมบูรณาการ ได้แก่ 1.กิจกรรมสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกพื้นที่เสี่ยง 2.กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและฉีดพ่นน้ำบนทางหลวงสายหลักทั้ง   2 เส้นทาง 3. กิจกรรมสนับสนุนรถยนต์ดับไฟป่า อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยระบบควบคุมระยะไกล 4. กิจกรรมจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า 5. กิจกรรมจัดชุดปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบเผาป่าและเผาในที่โล่งห้วง  60 วันอันตราย 6. กิจกรรมชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และ  7. กิจกรรมลดผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน.