หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตร.สันติบาลแพร่อบรมเยาวชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Author by 9/06/14No Comments »

ไทยนิวส์ ตร.ภาคเหนือ copy

        เมื่อวันที่ 6 มิ..2557  ที่โรงเรียนเทพนารี .สูงเม่น .แพร่ นายสัมฤทธ์ สุกใส ปลัดอาวุโส .สูงเม่น เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชน โครงการจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกองกำกับการตำรวจสันติบาล 1 .แพร่ จัดขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความ รักเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่วนร่วมกับสำนักงานแห่งชาติ ในการจัดตั้งเป็นเครือข่าย นำไปสู่การดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีเยาวชน นักเรียนโรงเรียนเทพนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการรวม 127 คน

            ร.ต.อ.สายัณห์ มาทอง สารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการสันติบาล 1 หัวหน้าสันติบาล จ.แพร่ กล่าวว่า การชี้นำปลูกฝังอุดมการณ์โฆษณาชวนเชื่อให้มีการเคลื่อนไหวลักษณะเป็น ขบวนการมีการจัดตั้งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และขนาดย่อมเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ มีการขยายการเคลื่อนไหว เพื่อรวมตัวกันเป็นพลังมวลชนขนาดใหญ่ เข้ามาเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความศรัทธาเชื่อมั่นคงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้นกองกำกับการสันติบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์สร้างจิต สำนึกและค่านิยมให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความ รักเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ จ.แพร่ในปี  2557 จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 7 รุ่น.