หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ร้อย ตชด.334 อำเภอแม่อาย ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในร.ร.

Author by 15/03/16No Comments »

        ตำรวจ        พ.ต.ท.ฐิติพงศ์      เจนกิจเจริญชัย ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย (ตชด.334 แม่อาย) มีการปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดเชิงรุก ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. (แดร์)  ตชด.334 แม่อาย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในแต่ละภาคเรียน จะมีการกำหนดโรงเรียนภาคเรียนละ 3 โรงเรียน และจัดชุดวิทยากรจาก ตชด.334 แม่อาย เข้าสอน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 13 สัปดาห์

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันและแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดทุกชนิด ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนและผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบ ส่งผลให้สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินโครงการ ในโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนสันป่าแดง อำเภอฝาง และโรงเรียนไทยวิทยา 12 อ.แม่อาย รวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯและได้รับมอบประกาศนียบัตรแล้ว จำนวน 210 คน.