หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

เปิดโรงพักเพิ่ม “สภ.ราชพฤกษ์” แยากจากกองเมือง

Author by 4/09/15No Comments »

    thainews180            หลายฝ่ายมีมติเห็นชอบ เตรียมเปิด “สภ.ราชพฤกษ์” บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ 2 ตำบล โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับ สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้งสถานีตำรวจขึ้น แยกมาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่  เพื่อบริการประชาชน โดยผ่านการทำประชาพิจารณ์ และผ่านมติสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดเปิดได้ มี..59

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 พ.ต.อ.วีระยุทธ  ประสพโชคชัย  ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเมืองแม่เหียะ มีความเจริญอย่างรวดเร็ว  มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ประกอบกับมีจำนวนประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด รวมถึงประชากรแฝง อีกเป็นจำนวนมาก จำนวนคดี เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 750 คดี อีกทั้งการจราจร ค่อนข้างหนาแน่น เมื่อเกิดเหตุร้าย แจ้งไปทาง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กว่าจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ต้องใช้เวลานาน  เนื่องจากประสบปัญหา ของระยะทาง และ การจราจร  ด้วยเหตุนี้ ตำรวจภุธรภาค 5 จึงมีแนวคิดในการ จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ ขึ้นในเขตรับชอบของตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด จึงได้มีการตรวจสอบความพร้อม และความสะดวกในการเดินทาง จึงเห็นชอบใช้ตำบลแม่เหียะ เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง สถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ โดยขอใช้เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง เป็นสำนักงานชั่วคราว

ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เผยอีกว่า ได้มีการทำประชาพิจารณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาค เข้ารับฟังความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง สถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ ขึ้น โดยทุกภาคส่วนเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ ในเขตตำบลแม่เหียะ     รวมถึงเห็นชอบให้มีการใช้อาคารสโมสร  สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นสำนักงานชั่วคราวด้วย

ขณะเดียวกัน นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้นำ เสนอเพื่อขอมติเห็นชอบ จากสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  โดยการนำของ นางอัจฉราวรรณ  จันทร์เจนจบ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจ ในเขตตำบลแม่เหียะ และมีมติเห็นชอบ ให้ใช้อาคารสโมสรกีฬาเป็นสำนักงานชั่วคราว ทั้งสิ้น 17 เสียง ประธานสภางดออกเสียง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแม่เหียะ

นายธนวัฒน์  ยอดใจ    นายกเทศมนตรีกล่าวว่า นับว่าเป็นผลดี และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทั้งตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด เป็นอย่างมาก ที่มีสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์  มาตั้ง เพื่อดูและความสงบสุข ให้กับพื้นที่รับชอบ ซึ่งโครงสร้างการทำงาน จะคล้ายกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ โดยประชาชน จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการมาแจ้งความและขอใช้บริการ  หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถถึงที่เกิดเหตุได้โดยเร็ว

ผกก.สภเมืองเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้เสนอมติความเห็นชอบ และความพร้อมในการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ เข้าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันที่ 21 กันยายน 2558 พร้อมกับ อีก 6 สถานีตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธร ภาค 5 ได้แก่ สภ.ช่อแฮ,  สภ.ห้วยไคร้, สภ.แม่โจ้, สภ.เขลางค์นคร  สภ.นิคมอุตสาหกรรม และสภ.บ้านดู่  ซึ่งหากเห็นชอบ จะเร่งดำเนินการ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการเตรียมความพร้อม  ทุกภาคส่วน ทั้งอาคารสำนักงาน  และกำลังพล ให้แล้วเสร็จ  โดยคาดว่า หากไม่ติดขัดอะไร น่าจะเปิดได้ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด ต่อไป.