หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

กระทรวงพาณิชย์จับมือจังหวัดเชียงราย จัดงานมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 3

Author by 11/06/14No Comments »

àªÕ§ÃÒÂ

                เมื่อเวลา 17.00 . วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย” (The 3rd Mekong Trade Fair 2014, Chiang Rai) จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงรายและกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ สนามบินรอบเวียง ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                  โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรืออากาศตรีสุวิชา  แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย คณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศสหภาพเมียนม่าร์ สปป.ลาว และจีน (ตอนใต้) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม

นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับจังหวัดเชียงราย  หอการค้าจังหวัดเชียงรายและกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ กำหนดให้มีการจัดงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง  ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย” ( The 3rd  Mekong Trade Fair, Chiang Rai)  ขึ้น ระหว่างวันที่  3- 8  มิถุนายน  2557 ณ สนามบินรอบเวียง ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุนของจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ  และความร่วมมือทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ  SMEs และ OTOP เพื่อขยายตลาดการค้าชายแดน สร้างความสัมพันธ์ และลดอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้  การปรับตัวเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็น  AEC  City ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการซื้อภายในจังหวัดให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาประหยัดหลังช่วงแผ่นดินไหว  และเพื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างปกติของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการใช้กฎอัยการศึก

งานมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลายกิจกรรม ได้แก่  การเสวนา  การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า  การสัมมนาเชิงธุรกิจ  การเจรจาจับคู่ธุรกิจ  ตลอดจนการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะมีสินค้าจากทุกภาคของประเทศมาร่วมออกบูท รวมประมาณ 300 บูท  ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนั้นมาได้ไม่ครบถ้วนอันเนื่องจากข้อจำกัด ที่เป็นช่วงประกาศใช้กฎอัยการศึก  ซึ่งประเภทสินค้า ประกอบด้วย  สินค้า OTOP Select /อาหารเด่น, สินค้าธงฟ้า, สินค้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, สินค้าอินทรีย์,สินค้าส่งออก, สินค้าแฟรนไชส์, สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา, สินค้าประเทศเพื่อนบ้าน, สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าส่งเสริมการขาย (ประเภทน้ำมันพืช)  นอกจากนั้นยังจะมีอาหารและผลไม้ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำมาร่วมจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  เช่น  โรงแรม  ร้านอาหาร  ธุรกิจการขนส่ง  ตลอดจนจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีในการเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดน การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.