หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

กองทุนการออมแห่งชาติเสริมเงินออม ผู้ประกันตน ม.40 ที่ไม่ได้บำเหน็จ

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180              เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2559 ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย  นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประชุมชี้แจงแนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จาก 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เพื่อให้มีความเข้าใจต่อนโยบายการจัดการการประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ปัจจุบันมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐสมทบ 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี   ประสบอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย    ทุพลภาพ เสียชีวิต ทางเลือกที่ 2  จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และยังได้รับเงินบำเน็จชราภาพ 600 บาท/ปี ซึ่งขณะนี้ทาง สปส. ได้ร่วมมือกับ กอช. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 สามารถมีเงินออมได้ หลังจากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมดีเด่นให้กับโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพล.ต.ต. ประสงค์ ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ.โครงการฯเป็นผู้ทนรับมอบ

นายโกวิท กล่าวว่า กรณีของผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย ตามสิทธิจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ทางสปส.จึงร่วมกับกอช.รับโอนเงินสมทบของผู้ประกันตนเข้าในระบบกอช. เพื่อให้ผู้ประกันตนยังคงได้สิทธิประกันสังคมตามเดิมทุกอย่างและมีเงินออมด้วย ทำให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยสามารถมีเงินออมได้เมื่ออายุครบ 60 ปี เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ซึ่งผู้ประกันตนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียด จึงจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและเครือข่ายแรงงานได้นำข้อมูลความรู้ประกันสังคมมาตรา 40 ไปเผยแพร่ชี้แจงให้ผู้ประกันตนได้ทราบอย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจ.