หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

กาชาดแพร่เพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้คณะกรรมการ

Author by 21/08/14No Comments »

แพร่             เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เร่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดแพร่และเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์ความรู้ของคณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดแพร่และเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชนที่มีเยาวชนอายุ 15 ถึง 25 ปี อยู่ในความดูแล

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอ มีองค์ความรู้ในการออกรับบริจาคโลหิตอย่างถูกต้อง เนื่องจากการออกรับบริจาคโลหิตเป็นภารกิจหลักประจำ ,เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรมในพื้นที่ภาคเหนือ , สนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน อาสายุวกาชาด ในชมรมอาสายุวกาชาดที่มีอยู่แล้ว   และร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสายุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและอาสายุวกาชาดได้เรียนรู้ร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมของสภากาชาด ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นางรชตภร โตดิลกเวชช์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่กล่าวว่า  เหล่ากาชาดทุกจังหวัด ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ให้การดำเนินภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ และครบวงจร ,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว, การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต , การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการเชิงรุก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอ ได้ร่วมการดำเนินกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันท่วงที อย่างไรก็ตามการเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน และสร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือ เพื่อให้ภารกิจการช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภารกิจของเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดตลอดจนเครือข่ายอาสายุวกาชาด ควรต้องได้รับการพัฒนาและต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย.