หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

กำหนดมาตรการป้องกันหมอกควัน

Author by 16/11/14No Comments »

ลำพูน         เมื่อวันที่ 12 .2557 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำพูน เปิดเผยว่า ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2557 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำพูนในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

            การดำเนินงานในพื้นที่ป่า จะจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด อาทิ การทำแนวกันไฟ/การชิงเผา ระดมสรรพกำลังเครือข่ายอาสาสมัคร เครื่องมือ และอากาศยานเพื่อเฝ้าระวังและดับไฟ กำกับ ดูแลและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้จุดไฟเผาป่าในช่วงเวลาที่ห้ามเผาตามที่จังหวัดกำหนด กำหนดพื้นที่นำร่องในการเรียกคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุกและดำเนินการฟื้นฟู สร้างแนวร่วมชุมชนในการเฝ้าระวังและดับไฟป่า

การดำเนินงานในพื้นที่การเกษตร จัดระเบียบการเผานอกช่วงเวลาห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผา ให้เครือข่ายอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการเศษวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกร ส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ราบ และ ผลักดันให้เอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโพดบนที่สูงรับซื้อหรือเข้าไปจัดการซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่โดยไม่เผา

ในส่วนของการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน มีการสนับสนุนด้านวิชาการ/พัฒนาศักยภาพในการจัดการหมอกควันข้ามแดนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนทั้งในระดับชายแดนและระดับภูมิภาค.