หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

กิจกรรมวันเด็กสุโขทัยประจำปี2559

Author by 14/01/16No Comments »

วันเด็ก ๑ศูนย์การศึกษาพิเศษ

                เมื่อ ๖ ม.ค.๕๙ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี๒๕๕๙ สำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษ ทุกประเภทความพิการ และเด็กในโรงเรียนจัดการเรียน ร่วมทั้ง ๙ อำเภอ โดยมีนายกบุญเสริม เชยวัดเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เด็กในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม พร้อมทั้ง ผู้ปกครอง และชุมชนในตำบลปากแคว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน กิจกรรมในวันนี้มีการจับของขวัญชิงรางวัล กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ทั้งนี้เพื่อสร้างเจตคติที่ดีกับเด็กพิการในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ เพื่อสร้างความสามัคคีและช่วยส่งเสริมให้เด็กพิการ เด็กพิเศษ สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้เพื่อลดภาระทางสังคม เพื่อสร้างความสนุกสนาม  และสร้างเสริมความรู้

สำหรับวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”.

สุโขทัยจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๕๙ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “คืนความสุขให้เด็กและเยาวชน” ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย มีว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย  ทองวินิชศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยกล่าวรายงาน    ซึ่งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ ๖ แล้ว โดยในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย กว่า ๒,๕๐๐ คน ร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง มีความรู้ มีความสุข และสนุกกับกิจกรรมด้านพลศึกษา วิชาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมทักษะด้านกีฬาและวิชาการต่างๆ มาสร้างเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิ กีฬาฟุตบอล มวยไทย กระบี่กระบอง การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ การวาดภาพระบายสี กิจกรรมทางปัญญา และสวนสนุก พร้อมทั้งมีอาหาร ไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่มบริการตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญ และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน และในปีนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้นำยุทโธปกรณ์ทางทหารมาจัดแสดงในงานวันเด็กในครั้งนี้ด้วย.