หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์ชี้แจงประชาชนกรณีการตรวจค้นบ้านเรือนราษฎร

Author by 2/07/14No Comments »

อุตรดิตถ์          นายชัช กิตตินภดล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า  ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากทาง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ว่าในปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายทหารได้เข้าไปตามหมู่บ้านต่าง เพื่อทำการตรวจค้นบ้านเรือนราษฎร หรือมีการแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาทำการตรวจค้นหมู่บ้าน ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด

            ดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าว หากหน่วยทหารมีภารกิจที่ต้องทำการตรวจค้นบ้านเรือนราษฎร หน่วยจะแจ้งและประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้น และการดำเนินการตรวจค้นบ้านเรือนราษฎรนั้น ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราษฎรเกิดความสับสนและเข้าใจผิด จึงขอความร่วมมือแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้กรณีมีการตรวจพบการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในพื้นที่ให้รายงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยสามารถสอบถามได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดกลุ่มงานความมั่นคง โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๒๕๒๘ และที่ ๐-๕๕๔๒-๘๑๓๔ และห้องติดตามสถานการณ์ จทบ.อุตรดิตถ์ ๐-๕๕๔๒-๘๑๑๔.