หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมปรึกษาหารือ บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้ง

Author by 11/01/16No Comments »

images                จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่  6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ          ในสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด   อุตรดิตถ์

โดยมี นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง ปานสุขสาร ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นอภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจำนวน 100 คนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559โดยขอความร่วมมือไม่ให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกและขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรทำการปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2559)มีน้ำใช้การได้ 1,869 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยวันละ 3.69 ล้าน ลบ.ม.และระบายน้ำวันละ 8.50 ล้าน ลบ.ม.ประกอบกับข้อมูลที่จังหวัดได้รับรายงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณน้ำในช่วงระหว่างอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอพิชัยมีการดักสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ใช้แม่น้ำน่านจำนวน 88 สถานี ทำให้ปริมาณน้ำสูญหายไปเป็นจำนวนมาก กระทบแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในสถานการณ์ภัยแล้ง 2558/2559 จากกรมชลประทาน ทั้งนี้โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มีประกาศแจ้งกำหนดสิ้นสุด รอบเวรสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือข้าวนาปี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558โดยขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งดสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดและแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ทีปริมาณน้ำ จำนวน 1,869 ลบ.ม.และในปัจจุบันการปล่อยน้ำ วันละ 8.5 ลบ.ม.มีการเพิ่มปริมาณ เป็น 10.5 ลบ.ม.

ในส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีพื้นที่เพาะปลูก 431,247 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 397,461 ไร่การจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการเพาะปลูกนาปรัง58/59มีสถานีสูบน้ำ จาก 88 สถานี เข้าร่วมจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการเพาะปลูกนาปรัง 58/59 มีเข้าร่วมจำนวน 41 สถานีมีพื้นที่เพาะปลูก 24,974 ไร่ โดยในที่ประชุมได้ให้ทำตามมติ ของครม.